Uczniowie składający wnioski do szkół nie muszą drukować i podpisywać obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO

Uczniowie składający wnioski do szkół nie muszą drukować i podpisywać obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO

Uczniowie składający wnioski do szkół są zmuszani do drukowania setek tysięcy kartek papieru w imię obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO. Zupełnie niepotrzebnie.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w wielu miejscach Polski należy wypełnić za pośrednictwem przeznaczonych do tego portali. Potem jednak najczęściej trzeba wygenerowany w ten sposób dokument wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. W tym roku do wniosku automatycznie dołączane były informacje dotyczące RODO. Wskazano w nich m.in., kto jest administratorem danych (czyli szkoły, do jakich aplikuje dziecko), kontakt do inspektorów ochrony danych, podstawy ich przetwarzania, informacje o prawie dostępu czy sprostowania. Mówiąc krótko, wszystko, co

Trener VCC

Trener VCC

Egzamin zaliczony. W sobotę 25-05.2019 otrzymałem certyfikat.

Trenerzy VCC wywodzą się głównie z grona specjalistów danych dziedzin i obszarów kompetencji. W większości powiązani są ze szkołami zawodowymi, uczelniami wyższymi, ośrodkami dokształcania i doskonalenia kadr. Są to osoby, które posiadają pełen zakres wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktyczne, związane z danym zawodem/kompetencją. Dodatkowo, posiadają umiejętności dydaktyczne, umożliwiające nauczanie innych osób.

Każda osoba, starająca się o uzyskanie statusu Trenera VCC przechodzi etap weryfikacji osiągnięć i doświadczenia zawodowego oraz weryfikację wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze zawodowym. Weryfikacja ta odbywa się poprzez egzamin teoretyczny i praktyczny, przeprowadzony zgodnie z metodologią VCC. 

Jesteś zainteresowany

Zmiany w kadrach od 4 maja 2019

Zmiany w kadrach od 4 maja 2019

Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 730

„Art. 221. § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer

Monitoring w pracy – zmiany

Monitoring  w pracy – zmiany

Zmiana zasad prowadzenia monitoringu w pracy konsekwencja najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji dostosowującej przepisy prawa pracy do RODO z 4 maja 2019. Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 730

Zgodnie z nowym zapisem art. 222 § 11 K.p. monitoringu nie należy stosować w pomieszczeniach zakładowej organizacji związkowej. Zdaniem ustawodawcy potrzeba wprowadzenia takiego zapisu podyktowana jest możliwością naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodowych.

W ustawie określono, że monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni. Instalacja monitoringu wizyjnego będzie możliwa, jeżeli nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika,