Wiemy jak Ci pomóc

Ochrona danych osobowych 

Podpis elektroniczny 

Obsługa informatyczna

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BAJAN

Klauzula – serwer

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Pani/ Szanowny Panie

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych

Informuję, że

  • Administratorem lub Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana danych osobowych jest Janusz Malinowski (BAJAN)58-308 Wałbrzych ul. Głuszycka 56, NIP: 8861202689, tel. 601822371 e-mail. bajan@bajan.com.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usług hostingowych (strona www oraz poczta e-mail), zakupu towarów i innych usług
  • dane nie będą przekazywane do Państw trzecich
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Zostaną usunięte po zakończeniu obwiązania umowy lub wskazania ADO celem usunięcia. Termin usunięcia danych związany jest z przepisami prawa (faktury) i wynosi 5 lat od ostatniego roku obrachunkowego
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeśli nie zachodzą inne przesłanki prawne.
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umowy ma realizację usług oraz sprzedaży przez BAJAN. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wykonania usługi.

Warunki bezpieczeństwa 

srodki-bezpieczenstwa

—————————————————————————————————————————

Klauzula umowy 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – UMOWY

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celu  i środkach  przetwarzania Państwa danych osobowych, jest  Janusz Malinowski BAJAN, 58-308 Wałbrzych, ul. Głuszycka 56, NIP 8861202689, tel. 601822371, email: bajan@bajan.com.pl

Jakie dane przetwarzamy  i jaki  jest cel przetwarzania oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych ?

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, adres
email, numer NIP, PESEL, REGON, PKD, wykonawcy lub innego kontrahenta oraz ich pracowników i personelu wyznaczonego do kontaktu lub realizacji umowy (pracowników/ zleceniobiorców/ podwykonawców).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o której mowa powyżej, jej rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:

  1. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej,
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych oraz obowiązek ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin,
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na nas przepisami prawa.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia ?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeśli nie zachodzą inne przesłanki prawne.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem  Państwa danych osobowych do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich  – spoza UE?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) ?

Nie