Monitoring w pracy – zmiany

Zmiana zasad prowadzenia monitoringu w pracy konsekwencja najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji dostosowującej przepisy prawa pracy do RODO z 4 maja 2019.
Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 730

Zgodnie z nowym zapisem art. 222 § 11 K.p. monitoringu nie należy stosować w pomieszczeniach zakładowej organizacji związkowej. Zdaniem ustawodawcy potrzeba wprowadzenia takiego zapisu podyktowana jest możliwością naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodowych.

W ustawie określono, że monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni. Instalacja monitoringu wizyjnego będzie możliwa, jeżeli nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Ponadto instalacja monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych wymaga dodatkowo uzyskania przez pracodawcę uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej (a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy).