Autoryzowany Partner Edukacji Microsoft

Autoryzowany Partner Edukacji Microsoft

Program Microsoft® autoryzowanym partnerem edukacyjnym upoważnia partnerów do zakupu i odsprzedaży ofert i produktów firmy Microsoft dla wykwalifikowanych użytkowników edukacyjnych (QEUs). Egzamin zdany. Zapraszam do zakupu produktów Microsoft przez placówki edukacyjne.

Uczniowie składający wnioski do szkół nie muszą drukować i podpisywać obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO

Uczniowie składający wnioski do szkół nie muszą drukować i podpisywać obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO

Uczniowie składający wnioski do szkół są zmuszani do drukowania setek tysięcy kartek papieru w imię obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO. Zupełnie niepotrzebnie.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w wielu miejscach Polski należy wypełnić za pośrednictwem przeznaczonych do tego portali. Potem jednak najczęściej trzeba wygenerowany w ten sposób dokument wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. W tym roku do wniosku automatycznie dołączane były informacje dotyczące RODO. Wskazano w nich m.in., kto jest administratorem danych (czyli szkoły, do jakich aplikuje dziecko), kontakt do inspektorów ochrony danych, podstawy ich przetwarzania, informacje o prawie dostępu czy sprostowania. Mówiąc krótko, wszystko, co

Trener VCC

Trener VCC

Egzamin zaliczony. W sobotę 25-05.2019 otrzymałem certyfikat.

Trenerzy VCC wywodzą się głównie z grona specjalistów danych dziedzin i obszarów kompetencji. W większości powiązani są ze szkołami zawodowymi, uczelniami wyższymi, ośrodkami dokształcania i doskonalenia kadr. Są to osoby, które posiadają pełen zakres wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktyczne, związane z danym zawodem/kompetencją. Dodatkowo, posiadają umiejętności dydaktyczne, umożliwiające nauczanie innych osób.

Każda osoba, starająca się o uzyskanie statusu Trenera VCC przechodzi etap weryfikacji osiągnięć i doświadczenia zawodowego oraz weryfikację wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze zawodowym. Weryfikacja ta odbywa się poprzez egzamin teoretyczny i praktyczny, przeprowadzony zgodnie z metodologią VCC. 

Jesteś zainteresowany

Zmiany w kadrach od 4 maja 2019

Zmiany w kadrach od 4 maja 2019

Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 730

„Art. 221. § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer

Monitoring  w pracy – zmiany

Monitoring w pracy – zmiany

Zmiana zasad prowadzenia monitoringu w pracy konsekwencja najważniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji dostosowującej przepisy prawa pracy do RODO z 4 maja 2019. Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 730

Zgodnie z nowym zapisem art. 222 § 11 K.p. monitoringu nie należy stosować w pomieszczeniach zakładowej organizacji związkowej. Zdaniem ustawodawcy potrzeba wprowadzenia takiego zapisu podyktowana jest możliwością naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodowych.

W ustawie określono, że monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni. Instalacja monitoringu wizyjnego będzie możliwa, jeżeli nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika,

eKRS: przydatne instrukcje i informacje do wysyłki plików

eKRS: przydatne instrukcje i informacje do wysyłki plików

Składanie podpisu elektronicznego do eKRS – zgodność z Krajowymi Standardami Rachunkowości

Składanie podpisu elektronicznego – określ ustawienia programu proCertum SmartSign – przejdź

Krok 1: Wybierz „Ustawienia”

Krok 2: W zakładce „Podpis” ustaw następujące parametry:

  • Format podpisu: „XAdES”
  • Typ podpisu: „Podpis wewnętrzny”
  • Funkcja skrótu: „SHA-256”
  • Archiwizacja: „Twórz podkatalogi w formacie: RRRR.MM.DD”
  • Dodatkowe opcje podpisu: „Sprawdzaj ważność certyfikatu…”
  • Wariant podpisu: „Nie dołączaj dodatkowych informacji (BES)”

więcej na stronie Certum

RODO pozwala pozyskać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

RODO pozwala pozyskać dane pracowników na potrzeby referendum strajkowego

Związek zawodowy ma prawo pozyskiwać od pracodawcy imiona i nazwiska pracowników oraz dane umożliwiające poinformowanie pracownika o referendum strajkowym – informuje Prezes UODO.

Przepisy dotyczące zarówno związków zawodowych, jak i regulacje z zakresu sporów zbiorowych nie określają wprost uprawnienia do pozyskiwania przez związki zawodowe danych pracowników na potrzeby referendum strajkowego.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w art. 20 ust. 1 określa, że strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

źródło UDODO

Kurs Kadry Płace w ŻAK

Kurs Kadry Płace w ŻAK

Wystartował drugi kurs tym razem organizatorem jest ŻAK w Wałbrzychu. A jestem jednym z prowadzących :)

Zmiany w oprogramowaniu Certum SHA-2

Zmiany w oprogramowaniu Certum SHA-2

Na stronach Certum oraz SimplySign zostały opublikowane nowe wersje połączonego oprogramowania proCertum SmartSign + SimplySign Desktop dla następujących systemów operacyjnych:

• Windows • macOS • Linux

Najważniejsze zmiany, to:

  1. Wersje aplikacji: 8.1.19
  2. Jakie zmiany zostały wprowadzone w proCertum SmartSign? Najważniejsze zmiany W nowej wersji aplikacji została wyłączona możliwość wyboru: a. Funkcji skrótu SHA-1 w trakcie składania podpisu elektronicznego. Uwaga: nowa wersja aplikacji umożliwia składanie podpisu elektronicznego tylko z użyciem algorytmu SHA-2 podpis_smartsign b. Adresu serwera kwalifikowanego znacznika czasu SHA-1. Uwaga: nowa wersja aplikacji umożliwia użycie kwalifikowanego znacznika czasu tylko z algorytmem SHA-2 znacznik_smartsign

Gdzie można pobrać nową wersje aplikacji Serwis

Kurs KADRY, PŁACE rozpoczęty

Kurs KADRY, PŁACE rozpoczęty

Tym razem w TEB Edukacja w Wałbrzychu rozpoczęliśmy szkolenie w zakresie kadr, płac i programu Płatnika. Oczywiście, też w programie szkolenia pojawiło się RODO. To ważne zadnienie dla osoby zajmującej się przetwarzaniem danych osobowych w dziale Kadr. Mimo, iż kurs dopiero wystartował to grupa zintegrowana, gotowa do dalszych wyzwań. Od stycznia sporo zmian.

Zajęcia dla studentów PWSZ w Legnicy

Zajęcia dla studentów PWSZ w Legnicy

W dniach 23-2402-2019 prowadziłem zajęcia dla studentów studiów podyplomowych PWSZ w Legnicy na kierunku Inspektor Ochrony Danych. Tematem zajęć było Wykonywanie zadań IOD. Zajęcia były bardzo przydatne. Dużo praktycznych ćwiczeń i zadań na pewno przyda się na stanowisku pracy.

Szkolenie Kadry, Płace, Płatnik ZUS

Szkolenie Kadry, Płace, Płatnik ZUS

Dziś zakończyłem szkolenie zlecone przez  Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Szkolenie obejmowało zagadnienia kadrowo – płacowe oraz obsługę programu Płatnik ZUS. Oczywiście był moduł poświęcony RODO w kadrach. Uczestnicy kursu mieli możliwość zapoznania się z kilkoma programami kadrowo-płacowymi. Zajęcia przeprowadzone były przez dwóch wykładowców metodą warsztatową.

Granty na wykonanie dokumentacji RODO

Granty na wykonanie dokumentacji RODO

Są jeszcze pieniądze na wdrożenie RODO w rejonie Legnicy, Dzierżoniowa, Kłodzka. Dotyczy to audytu, dokumentacji, analizy ryzyka oraz szkoleń.

Jesteś zainteresowany? Spełniasz kryteria skontaktuj się bajan@bajan.com.pl

Grant mogą ubiegać się podmioty, które spełniają kryteria mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP), określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.).

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis, a złożenie wniosku o przyznanie grantu stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie pomocy de

Anioł Hospicjum dla BAJAN

Anioł Hospicjum dla BAJAN

W Sali Maksymiliana w Zamku Książ kolejny już raz rozdano Anioły Hospicjum za bezinteresowną pomoc, jakiej udzieliły potrzebującym postronne osoby i instytucje.

Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, wójtowie, burmistrzowie Boguszowa-Gorc, Głuszycy, Starych Bogaczowic czy Szczawna-Zdroju. Anioła otrzymali także starosta Jacek Cichura, poseł na sejm Małgorzata Mrzygłocka i wicewojewoda Kamil Zieliński.   Anioły trafiły również do rąk duchownych, wśród których znalazł się ksiądz biskup Ignacy Dec. Ponadto otrzymali je także prezes Klubu Piłkarskiego Górnik Wałbrzych, Czesław Grzesiak i prezes Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój w Wałbrzychu Mariusz Gawlik, a także prezes Zamku Książ Anna Żabska.   Anioła dostała także firma BAJAN  
Wytyczne dla szkół

Wytyczne dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” zawiera zaktualizowane wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach.

Pordanik dla szkół

Zobacz także “Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego

Monitoring uodo

Odnowione uprawnień Microsoft AEP

Odnowione uprawnień Microsoft AEP

Po raz kolejny uzyskałem uprawnienia AEP. Program Microsoft® Autoryzowany Partner Edukacji upoważnia do zakupu i odsprzedaży oprogramowania  jednostkom edukacyjnym na korzystnych warunkach. 

Przyjęta przez Microsoft definicja Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego (EMEA)  Wymienieni użytkownicy są uprawnieni do skorzystania z produktów Microsoft w wersji Academic we wskazanych programach; są też zdefiniowani jako uprawnieni użytkownicy edukacyjni. Microsoft zastrzega sobie prawo do sprawdzenia statusu uprawnionego użytkownika edukacyjnego w przypadku każdego klienta lub proponowanego klienta.

UPRAWNIENI UŻYTKOWNICY EDUKACYJNI: DOSTĘPNE PROGRAMY:

A) Instytucje Edukacyjne 1. Instytucja akademicka lub zawodowa zatwierdzona przez stosowny rządowy organ regulacyjny w kraju, w którym Instytucja Edukacyjna ma siedziby główne

• Academic Open • Academic